Tietosuojaseloste

Kirjoita alaotsikko tähän

TIETOSUOJASELOSTE SALEENA OY (VUOHENSAARI CAMPING)

REKISTERINPITÄJÄ

Saleena Oy / Vuohensaari Camping
Y-tunnus 2063716-4
Postiosoite: Koskitie 8, 10140 PÄIVÖLÄ
Sähköposti: info@vuohensaari.fi
Puhelin: 02 7312 651

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Leena Kela
Puhelin: 050 576 3119 Sähköposti: info@vuohensaari.fi

REKISTERÖIDYT

Vuohensaari Campingin nykyiset sekä potentiaaliset asiakkaat ja www.vuohensaari.fi verkkosivulla kävijät. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen, rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun sekä rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Näillä perusteilla käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan huone-, ravintola tai kokousvarausta tehdessä tai niiden laskutusta varten. Majoittujien asiakastietojen kerääminen perustuu lakiin majoitus- ja ravitsemustoiminnasta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

 • asiakassuhteiden hoito ja siihen liittyvä viestintä
 • asiakkaan tekemien varusten käsittely
 • palveluiden myynti ja toteutus
 • maksamiseen, laskutukseen, sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
 • asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

 • asiakkaan etu-, sukunimi, syntymäaika (vain majoittujilta), puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
 • kansalaisuus (vain majoittujilta)
 • varauksia koskevat tiedot
 • asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
 • tiedot palveluiden käytöstä ja ostoista
 • mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot
 • mahdolliset erityisruokavaliotiedot

MISTÄ HENKILÖTIEDOT SAADAAN

 • rekisteröidyltä itseltään
 • yhteyshenkilöiltä
 • varauskanavista
 • palveluiden käytöstä ja ostosten teosta

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT

Majoittujien henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä 1 vuoden kuluessa, ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa muuta perustetta. Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä, jos se on tarpeen esimerkiksi reklamaatioasioiden käsittelyä varten.

Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan, kun kirjanpitolaki edellyttää. Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.